Privacy Statement

LME Begeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier en neemt dit uiterst serieus. Graag vertellen wij jouw hier hoe wij dat doen. LME heeft jouw gegevens nodig om een kwaliteitsvolle en verantwoorde begeleiding te kunnen bieden en waardeert jouw vertrouwen hierin zeer. LME voldoet in de behandeling van jouw persoonsgegevens aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

LME verwerkt persoonsgegevens nadat jij en/of de eventuele opdrachtverstrekker, lees vb. de gemeente overeengekomen zijn dat LME het begeleidingstraject mag starten. Door in te stemmen met begeleiding van LME ga je ermee akkoord dat wij de volgende gegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

 •  Als eerste overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  o Personalia (inclusief contactgegevens van betrokken contactpersonen, wettelijk vertegenwoordiger of mentor
  o Burger Service Nummer (BSN);
  o Adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  o Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat en evt. geloofsovertuiging;
  o Zorginhoudelijke gegevens;
  o Financiële en administratieve gegevens bij noodzaak
 • Indien nodig kunnen de volgende gegevens gevraagd worden
  o Gegevens betreffende zorgverleners, een zorginstelling, zorgkantoor en/of uitvoeringsinstelling.
  o Gegevens betreffende een verzekeringsmaatschappij;
 • Het schrijven en bewaren van rapportages, verslagleggingen, zorgplannen, beschikkingen etc. om op een juiste wijze productiegegevens te kunnen vastleggen voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg en/of voor statistische doeleinden.

 

LME kan jouw gegevens uitsluitend ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de zorgopdracht. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan personen die gegevens nodig hebben om de zorg te kunnen continueren en te bieden. Denk hierbij aan de gemeente die de opdracht heeft verstrekt voor begeleiding. Maar ook worden de gegevens ter beschikking gesteld aan derde die betrokken zijn bij het veilig stellen, waarborgen en bewaren van jouw gegevens. Met deze derde heeft LME een verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen dat dit van goed niveau is m.b.t. tot de veiligheid en vertrouwelijkheid de persoonsgegevens. LME kan geen kwalitatieve zorg leveren als wij deze gegevens niet kunnen delen met bovengenoemde partijen.
Aan alle anderen worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt als hierom gevraagd wordt en LME dit overeenstemming met jouw wenst te geven.


LME Bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De wettelijk vastgestelde bewaartermijn is 7 jaar.


Tot slot: LME neemt technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Maar mocht je vragen hebben neem dan contact op via ons telefoonnummer 06-57329773 of ons email adres info@lmebegeleiding.nl. Dit privacy statement kan om uiteenlopende redenen wijzigen. Op deze pagina kan je op de hoogte blijven van de laatste versie.