Algemene Voorwaarden

Definities
Opdrachtnemer: De rechtspersoon die diensten van LME Begeleiding BV aanbiedt zijn onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten of aanverwante werkzaamheden.

Client: De natuurlijke persoon die deelneemt aan de diensten of trajecten

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen overeenkomsten van LME Begeleiding enerzijds en de opdrachtgever anderzijds. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2. Start, duur en annulering overeenkomst

Gemaakte offertes door opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur schriftelijk zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW. De in het kader van de overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de datum van acceptatie door opdrachtnemer. Los hiervan kunnen partijen een andere aanvangsdatum overeenkomen, maar dan zal deze datum expliciet en afzonderlijk schriftelijk moeten worden overeengekomen door beide partijen.
Annulering
Annulering van geplande afspraken dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden. Niet geannuleerde of te laat geannuleerde afspraken zullen volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij – ook zonder te annuleren – geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van opdrachtnemer.

3. Uitvoering opdracht

De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de dienst wordt uitgevoerd. opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever en of cliënt omtrent de uitvoering van de dienst. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrag- en beroepsregels. Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. In alle gevallen waarin opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

4. Tarieven

Voor diensten op verrichtingenbasis geldt de tussen partijen overeengekomen vergoeding in de vorm van een vooraf vast bepaald bedrag per dienst. Alle tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten en wordt berekend met inachtneming van de tarieven die zijn verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria en kosten die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft, wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen wegens wijziging prijsstijgingen.

5. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum voor een zakelijke opdrachtgever en binnen 10 dagen na factuurdatum voor een particuliere opdrachtgever. Het staat opdrachtnemer vrij om een aanbetaling van 50% tot 100% van het honorarium te verlangen. Deze aanbetaling dient plaats te vinden vóór aanvang van het eerste (betaalde) dienst. Indien gewenst ontvangt opdrachtgever hiervan een afzonderlijke factuur.
Niet tijdige betaling
Bij niet betaling van enige verschuldigde termijn binnen dertig dagen, is opdrachtnemer gerechtigd naar eigen beoordeling en zonder enige nadere ingebrekestelling, de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden op te schorten met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke kennisgeving. Dit laat onverlet de verplichting van opdrachtgever alsnog tot betaling over te gaan. Opdrachtnemer heeft het recht bij overschrijding van betalingstermijnen, het contract met opdrachtgever op te zeggen met onmiddellijke ingang.
Incassokosten
Bij niet betaling van enige verschuldigde termijn binnen dertig of tien dagen na datum factuur wordt de opdrachtgever geacht in gebreke te zijn en is hij zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling of aankondiging terstond de wettelijke rente verschuldigd over de uitstaande bedragen. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is om de incasso vordering(en) uit handen te geven komen de daarmee verband houdende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden (inclusief de opgelopen wettelijke rente) berekend aan de hand van het meest recente incassotarief van advocaten, vastgelegd en gepubliceerd door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. In alle gevallen is de opdrachtgever ter zake echter een minimum bedrag van € 500,- verschuldigd.
Overmacht Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op overeengekomen wijze na te komen. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

6. Geheimhouding

Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen. opdrachtgever zal deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij daartoe rechtens is gehouden.
Alle persoonsgegevens van medische aard of anderszins maken deel uit van de cliënten-administratie van opdrachtnemer de privacyreglement van toepassing is. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels LME Begeleiding BV een informatieplicht opleggen.

7. Eigendom
De door LME Begeleiding geleverde voorschriften, aangelegde dossiers, codes of practice, programma’s en andere standaard-werken blijven eigendom van LME Begeleiding en mogen niet zonder schriftelijke toestemming door de opdrachtgever worden behouden of vermenigvuldigd danwel worden overgedragen aan andere diensten. Intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde adviezen, modellen, methoden, technieken, programma’s en producten blijven behoudens uitdrukkelijke overdracht voorbehouden aan LME Begeleiding BV.
Bij beëindiging van het contract kan LME Begeleiding op verzoek van de opdrachtgever toestaan dat deze de voorschriften, programma’s, codes of practice en andere standaardwerken blijft gebruiken tegen dan vast te stellen tarief of periode.

8. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever en/of cliënt niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de door opdrachtnemer geleverde diensten, behalve in geval van door de wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever en of client slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer kan niet gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever of cliënt, waaronder begrepen wordt gevolgschade, gederfde winst en
schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever of cliënt voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever over het jaar waarin het schade toebrengende feit heeft plaatsgevonden facturen dient te betalen. Indien een opdrachtgever een collectief contract heeft afgesloten ten behoeve van haar cliënten of anderszins onder de wederpartij ressorterende eenheden, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat het individuele cliënt of de betreffende eenheid bijdraagt die de opdrachtnemer over het jaar waarin het schade toebrengende feit heeft plaats gevonden dient te betalen tot een maximum van E1000,-. Indien het te betalen bedrag aan opdrachtgever en of cliënt hoger is, is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt. Opdrachtgever en of cliënt dienen eventuele vordering jegens opdrachtnemer binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig te maken anders komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

9. Geschillen

Op alle diensten, rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdracht gever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en / of cliënt dienen met voorkeur in overleg te worden opgelost. Alle geschillen tussen partijen die niet kunnen worden opgelost en behoren tot de competentie van een arrondissementsrechtbank zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Den Bosch.

bloembakken

Contact

06-57329773

bereikbaar tussen 9u en 17u

Torenstraat 41,5151JK Drunen